KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI WROCŁAWSKIEGO KOŁA STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RP

1. Integracja środowiska chemików i żołnierzy Wojsk Chemicznych we Wrocławiu: 2. Troska o sprawy bytowe chemików, żołnierzy i pracowników Wojsk Chemicznych i ich rodzin: 3. Kultywowanie i upowszechnianie działalności Wojsk Chemicznych: 4. Sprawowanie opieki nad miejscami pochówku żołnierzy chemików: 5. Organizowanie imprez i wyjazdów integracyjnych dla członków Koła: 6. Współdziałanie z innymi organizacjami posiadającymi podobne cele, a w szczególności w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji Wojska Polskiego: 7. Współpraca z innymi Kołami Chemików Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej: